K & D's Matchlists

GAEA G-PANIC! ON GAORA SPORTS NETWORK 2001

GAEA G-PANIC! on GAORA Sports Network 1/3/01 BEST OF 2000
Taped 2000 [2:00 - JAPAN#1745]
8/20 Tokyo Korauken Hall
Mayumi Ozaki/Devil Masami/Dynamite Kansai vs. Chikayo Nagashima/Lioness Asuka/Chigusa Nagayo
9/15  Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan
Chikayo Nagashima vs. Mayumi Ozaki. ***1/2
Sonoko Kato vs. Akira Hokuto
9/17 Tokyo Korauken Hall "High Spurt 600" Tournament
Akira Hokuto vs. Sonoko Kato
Meiko Satomura vs. Devil Masami
OZ ACADEMY 4/16 Tokyo Zepp TOKYO
Sugar Sato vs Kaoru (Street Fight) ***1/4
1/16 Tokyo Korauken Hall
Aja Kong/Lioness Asuka vs Mayumi Ozaki/Akira Hokuto
7/22 Tokyo Korauken Hall
Lioness Asuka vs. KAORU
12/17 Tokyo Korauken Hall
AAAW Tag Team Titles: Sugar Sato/Chikayo Nagashima vs. Mayumi Ozaki/Akira Hokuto
Review of CRUSH GALS return (Dec 99 - Sept 00)
Sakura Hirota feature
11/3 Tokyo Korauken Hall
Sakura Hirota vs. Chikayo Nagashima
12/24
Last Century of Winter GAEA Gala (Variety Show)

GAEA G-PANIC on GAORA Sports Network 1/26/01
taped 1/14 Tokyo Korakuen Hall
Akira Hokuto vs. Sakura Hirota. DUD
Meiko Satomura/Toshie Uematsu/Saika Takeuchi vs. Devil Masami/Dynamite Kansai/Toshiyo Yamada. **
AAAW Single Senshuken Jiai: Aja Kong vs. Mayumi Ozaki. 10:26
1/21 Osaka Umeda Sutera Hall:
Sonoko Kato vs. Sakura Hirota. 1:38
1/20 Act City Hamamatsu
Meiko Satomura/Sugar Sato vs. Dynamite Kansai/Toshiyo Yamada. **
Chigusa Nagayo/Sonoko Kato vs. Mayumi Ozaki/KAORU. 1:39
1/21 Osaka Umeda Sutera Hall
Chigusa Nagayo/Sugar Sato vs. Akira Hokuto/KAORU. *3/4
Mayumi Ozaki/Dynamite Kansai vs. Lioness Asuka/Meiko Satomura. ***1/4

Go Back to GAEA Page