K & D's Matchlists


INOKI MILLENNIUM FIGHTING ARTS

INOKI Bom-Ba-Ye! SkyPerfecTV! PPV 12/31/00
Live 12/31 Osaka Dome [5:15 - JAPAN#1793]
Yoshiaki Fujiwara vs. Justin McCully
Great Sasuke/Daijiro Matsui vs. Kaoru Uno/Akira Shoji
Bas Rutten/Alexander Otsuka vs. Naoki Sano/Ricco Rodriguez
Shinya Hashimoto vs. Gary Goodridge
Naoya Ogawa vs. Tadao Yasuda
Mark Coleman/Mark Kerr vs. Yuji Nagata/Takashi Iizuka
Kazushi Sakuraba vs. Kendo Kashin
Keiji Mutoh/Nobuhiko Takada vs. Ken Shamrock/Don Frye
5 minutes Exhibition: Rickson Gracie vs. Antonio Inoki
Inoki slaps 128 people

Go Back to PURORESU Page