K & D's Matchlists

IWA ON SAMURAI TV 1998

IWA Japan on FIGHTING TV SAMURAI! SPRING BREEZE Tour '98
taped 3/13/98 Tokyo Korakuen Hall
Takeshi Sato & Torutuga vs. Cosmo * Soldier & The Great Takero
Masao Orihara & Hidetomo Egawa vs. Pelsuese & Akinori Tsukioka
Benkei Daikokubo & Katsumi Hirano vs. Nuruka & Shinigami
Sumie Sakai vs. Emi Motokawa. ***1/4
Keisuke Yamada & Keizo Matsuda & Shigeo Okumura vs. The Great Kabuki & Ryuma Go & Tarzan Goto

Battle Station IWA On Samurai Tv 8/16/98
Yuji Kito/Yoshida Yamashita vs. Tudor the
Turtle/Hiroki Achiiwa
Cosmic Slodier vs. Hidetomo Egawa
Asian Cougar/Palamino vs. Akinori Tsukioka/Kyohei Mikami
Emi Motokawa/Sumie Sakai/Sachie Nishibori vs. Momoe Nakanishi/Nanae
Takahashi/Miho Wakizawa
Keizo Matsuda/Great Takeru vs. Masao Orihara/Takeshi Ono
Keisuke Yamada/Shigeo Okumura vs. Great Kabuki/Kendo Nagasaki

Go Back to IWA Page