K & D's Matchlists

LLPW COMMERCIAL RELEASES 1998

LLPW DOUBLE TITLE MATCH SHINOBU KANDORI VS. YUMIKO HOTTA
Commercial Tape 3/21/98 Tokyo Korakuen Hall
Miho Watabe vs. Keiko Aono. *
Mizuki Endo vs. Aono. *1/2
Harley Saito vs. Carol Midori. ***1/4
Noriyo Tateno & Michiko Nagashima vs. Yasha Kurenai & Sayori Okino. **1/4
Rumi Kazama & Eagle Sawai vs. Lioness Asuka & Shark Tsuchiya. *1/2
Double Title Match: Shinobu Kandori (LPWA Champ) vs. Yumiko Hotta (WWWA World Singles Champ). **1/2

LLPW Live Battle 1998 (Best Of 1998)
Eagle Sawai/Rumi Kazama vs Lioness Asuka/Eriko Tsuchiya (3/21)
Shinobu Kandori vs Yumiko Hotta (3/21)
Shinobu Kandori vs Eriko Tsuchiya (4/27)
Yumiko Hotta vs Keiko Aono (6/13)
Sayori Okino vs ?? (6/21)
Eagle Sawai vs Carol Midori (6/21)
Yasha Kureni vs Michiko Nagashima (6/21)
Shinobu Kandori vs Kumiko Maekawa/Miho Wakizawa (7/26)
Yumiko Hotta/Kumiko Maekawa vs Shinobu Kandori/Junkyo Yagi (8/16)
Rumi Kazama/Harley Saito/Noriyo Tateno/Yasha Kurena vs Eriko Tsuchiya/Eagle Sawai/Sayori Okino/Yoshika Maedomari (8/16)
L-1 Highlights: Yagi vs Holman, Okino vs Dun Ya, Kandori vs Gundarenko (10/10)
Eagle Sawai/Carol Midori vs Yasha Kurenai/Harley Saito (11/2)
Lioness Asuka/Sayori Okino vs Shinobu Kandori/Junkyo Yagi (11/2)
Yasha Kurenai vs Carol Midori (12/13)
Shinobu Kandori/Rumi Kazama/Harley Saito vs Eagle Sawai/Sayori Okino/Eriko Tsuchiya (12/13)
Eriko Tsuchiya/ZAP T vs Shinobu Kandori/Harley Saito (1/4/99)
Yasha Kurenai vs Carol Midori (1/4/99)
Shinobu Kandori/Noriyo Tateno vs Harley Saito/Junkyo Yagi (2/26/99)
Yasha Kurenai vs Kumiko Maekawa (2/26/99)

LLPW Live Battle 98 Commercial Tape
4/27/98 Tokyo Korakuen Hall
LLPW World Single & WWWA World Single Double Title Match: Shinobu Kandori vs. Shark Tsuchiya (FMW).*
6/13/98 Toyohashi Sogo Taiikukan
Mizuki Endo vs. Yumiko Hotta (AJW).
6/21/98 Tokyo Korakuen Hall
Sayori Okino vs. Megumi Sato. *1/4
Rumi Kazama vs. Keiko Aono. 1/4*
Eagle Sawai vs. Carol Midori. ***1/4
Michiko Nagashima Retirement No Rule Match: Michiko Nagashima vs. Yasha Kurenai. ***3/4
Harley Saito & Mizuki Endo vs. Shinobu Kandori & Noriyo Tateno.

LLPW L-1 Ultimate Challenge 98
Commercial Tape 10/10/98 Tokyo Ryogoku Kokugikan
Highlights of Kandori vs. Gundarenko 1
Becky Levi vs. Teri Lepowski
Aya Mitsui vs. Yoko Takahashi
Junky Yagi vs. Flor Holman
Sayori Okino vs. Lee Unjya
Yumiko Hotta vs. Angel Amoroso (former ECW valet)
Lioness Asuka vs. Irma Verhoeff
Shinobu Kandori vs. Svetlana Gundarenko

LLPW Best of Shinobu Kandori
Bull Nakano vs Shinobu Kandori (Chain Match, 7/14/94)
Rumi Kazama/Karula vs Shinobu Kandori/Noriyo Tateno (3/12/96)
Shinobu Kandori vs Megumi Kido (Street Fight, 1/5/97)
Shinobu Kandori/Rumi Kazami/Mayumi Ozaki vs Dynamite Kansai/Cutie Suzuki/Harley Saito (12/5/97)
Shinobu Kandori vs Yumiko Hotta (LLPW/WWWA Titles)
Shinobu Kandori vs Eriko Tsuchiya (LLPW/WWWA Titles)
Yumiko Hotta/Kumiko Maekawa vs Shinobu Kandori/Junkyo Yagi
Shinobu Kandori vs Manami Toyota (WWWA Title)

Go Back to LLPW Page