K & D's Matchlists

LLPW COMMERCIAL RELEASES 1999

LLPW Yasha Kurenai Memorial 1999
Various match clips
Shinobu vs Yasha Kurenai
Carol Midori vs Yasha Kurenai *Retirement Matches...ceremony follows

LLPW - Rumi Kazama w/ G-Max
8/22/99 Tokyo
Aya Koyama vs Natsumi Nishi
Rumi Kazama vs Eagle Sawai
Harley Saito vs Shinobu Kandori (LLPW Title)
8/31/99 Yokohama
Eriko Tsuchiya/Sayori Okino vs Rumi Kazama/Keiko Aono
Mima Shimoda/Etsuko Mita vs Noriyo Tateno/Mizuki Endo
Kyoko Inoue/Takako Inoue vs Eagle Sawai/Carol Midori
9/23/99 Tokyo
Eriko Tsuchiya/Carol Midori vs Harley Saito/Keiko Aono
Eagle Sawai/Rumi Kazama vs Manami Toyota/Kumiko Maekawa
11/14/99 Tokyo
Noriyo Tateno/Harley Saito/Keiko Aono vs Eriko Tsuchiya/Carol Midori/Sayori Okino  (LLPW 6-Woman Tag Title)
Harley Saito vs Eagle Sawai (LLPW Title)

LLPW LLPW vs. AJW Zenmen (all out) Taiketsu
Commercial Tape 3/10/99 Tokyo Kunitachi Yoyogi Kyogijo (stadium/sports arena) Dai-nitaiikukan (2nd gymnasium)
LLPW vs. AJW Shinsedai Tournament Ikkaisen: Miho Watabe vs. ZAP Isozaki
Carol Midori & Sayori Okino vs. Nanae Takahashi & Miyuki Fujii
Zennihon Tag Senshuken Shiai: Miho Wakizawa & Kayo Noumi vs. Keiko Aono & Megumi Sato
Kakutogisen=Judo Jacket Match: Junko Yagi vs. Kaoru Ito
Power Heel Fighter: Eagle Sawai vs. Zap T
Zenmen Taiiko (oppose) Scrambe 8: Kazama/Tateno/Harley Saito/Yasha Kurenai vs. Manami Toyota/Takako Inoue/Kumiko Maekawa/Nakanishi
WWWA Sekai Senshuken Shiai: Shinobu Kandori vs. Yumiko Hotta. ***

Go Back to LLPW Page