K & D's Matchlists

LLPW FLASHBACK ON GAORA NETWORK 1996

LLPW Flashback 11/11/96
(Taped 1/4/93 Tokyo)
Noriyo Tateno/Yukari Osawa vs Mizuki Endo/Utako Hozumi
Eagle Sawai/Rumi Kazama vs Midori Saito/Rumi Yasuda
Shinobu Kandori vs Harley Saito - Michiko Nagashima - Mikiko Futagami - Mami Kitamura -Miki Handa (Five in a Row Challenge)

LLPW Flashback 11/18/96
(taped 2/13/93 Tokyo)
Mizuki Endo vs Michiko Nagashima
Yukari Osawa/Mikiko Futagami vs Leo Kitamura/Utako Hozumi
Yasha Kurenai vs Midori Saito
Eagle Sawai/Miki Handa vs Noriyo Tateno/Rumi Kazama

LLPW Flashback 11/25/96
(taped 4/29/93 Tokyo)
Midori Saito vs Mizuki Endo
Yukari Osawa vs Leo Kitamura
Yasha Kurenai vs Mikiko Futagami
Rumi Kazama vs Miki Handa
(taped 2/13/93 Tokyo)
Shinobu Kandori/Harley Saito vs Etsuko Mita/Suzuka Minami

LLPW Flashback 12/2/96
(Taped 4/29/93 Tokyo)
Midori Saito vs Mizuki Endo
Yukari Osawa vs Leo Kitamura
Yasha Kurenai vs Mikiko Futagami
(taped 3/16/93 Tokyo)
Yasha Kurenai/Midori Saito/Mikiko Futagami vs Yoshika Maedomari/Kumiko Matsuda/Miwa Saito
Rumi Kazama/Miki Handa vs Noriyo Tateno/Utako Hozumi

LLPW Flashback 12/9/96
(taped 5/11/95 Tokyo)
Miki Handa vs Mima Shimoda
Noriyo Tateno/Eriko Tsuchiya vs Utako Hozumi/??
Rumi Kazama vs Midori Saito
Shinobu Kandori/Harley Saito vs Eagle Sawai/Michiko Nagashima

LLPW TV 12/10/96
(Taped 11/25, Osaka 12/3 Tokyo)
Mizuki Endo vs Sayori Okino (11/25)
Miss Mongol vs Keiko Aono (11/25)
Sayori Okino vs Keiko Aono (12/3)
Michiko Nagashima vs Rumi Kazama (12/3)
Shinobu Kandori/Harley Saito vs Rumi Kazama/Wadabe (11/25)
Shinobu Kandori vs Harley Saito/Wadabe (12/3)
Mizuki Endo/Michiko Oumaki vs Carol Midori/Mikiko Futagami (12/3)
Noriyo Tateno vs Michiko Oumaki (11/25)
Eagle Sawai vs Noriyo Tateno (12/3) LLPW Title
Yasha Kurenai vs Rumi Kazama (12/3)
Eagle Sawai/Eriko Tsuchiya/Michiko Nagashima vs Yasha Kurenia/Carol Midori/Mikiko Futagami (11/25) LLPW 6 Woman Tag Title

LLPW Flashback 12/23/96
(taped 10/25/93 Tokyo)
Yukari Osawa vs Michiko Oumaki
Rumi Kazama vs Mizuki Endo
Noriyo Tateno vs Michiko Nagashima
Eagle Sawai/Mikiko Futagami vs Carol Midori/Utako Hozumi
(taped 9/9/93 Tokyo)
Noriyo Tateno/Yasha Kurenai vs Megumi Kudo/Miwa Sato

LLPW Flashback 12/30/96
(taped 11/9/93 Tokyo) LLPW vs AJW
Manami Toyota vs Carol Midori
Kyoko Inoue vs Mikiko Futagami
Toshiyo Yamada vs Yukari Osawa
Aja Kong vs Miki Handa
Eagle Sawai/Tateno/Harley Saito/Kurenai/Endo vs Mima Shimoda/Etsuko Mita/Yumiko Hotta/Suzuka Minami/Numatchi (Elimination Match)

Go Back to LLPW Page