K & D's Matchlists

BATTLE STATION LLPW ON FIGHTING SAMURAI TV 1999

LLPW vs AJW 3/10/99
Miho Watabe vs ZAP Isezaki
Carol Midori/Sayori Okino vs Nanae Takahashi/Miyuki Fujii
Miho Wakizawa/Kayo Noumi vs Keiko Aono/Megumi Sato (All Japan Tag Title)
Kouru Ito vs Junkyo Yagi (Judo Jacket Match)
Eagle Sawai vs ZAP T
Yasha Kurenai/Noriyo Tateno/Harley Saito/Rumi Kazama vs Manami Toyota/Takako Inoue/Momoe Nakanishi/Kumiko Maekawa
Shinobu Kandori vs Yumiko Hotta (WWWA Title)

LLPW vs. AJW 9/15/99 Tokyo
Manami Toyota/Kaoru Ito vs Keiko Aono/Aya Koyama
Eagle Sawai/Carol Midori/Sayori Okino vs Momoe Nakanishi/Nanae Takahashi/Miho Wakizawa
Tag League Preview
Mima Shimoda/Etsuko Mita vs Momoe Nakanishi/Nanae Takahashi (WWWA Tag Title)

Battle Station LLPW 9/22/99
taped 7/20 Tokyo Korakuen Hall
Yasha Kurenai highlights
Miho Watabe vs. Aya Koyama. Highlights
Carol Midori vs. Junko Yagi. Highlights
LLPW Nintei Single Oiza Chosensha Kettei A Block Ikkaisen: Rumi Kazama vs. Mizuki Endo. Highlights
LLPW Nintei 6 Woman Tag Senshuken Jiai: Noriyo Tateno & Harley Saito & Keiko Aono vs. Eagle Sawai & Shark Tsuchiya & Sayori Okino.
Yasha Kurenai Highlights
Yasha Kurenai Intai Jiai (retiremement match): Shinobu Kandori vs. Yasha Kurenai. *3/4
Yasha Kurenai vs. Carol Midori. **3/4

Go Back to LLPW Page