K & D's Matchlists

CHAM FORUM MICHINOKU PURORESU ON GAORA SPORTS NETWORK 1995

Champ Forum Michinoku Puroresu 1/12/95
(Taped 12-15 Nagoya)
Yuki Ishikawa -vs- Daisuke Ikeda.
Ryuko Shachihoko -vs- Yone Genjin.
Great Sasuke -vs- Taka Michinoku.

Champ Forum Michinoku Puroresu 1/19/95
(Taped 12-15 Nagoya/12-17 Tokushima)
Shiryu/Sato/Terry Boy -vs- Super Dolphin/Gran Naniwa/Jinsei Shinzaki.
Wellington Wilkins Jr. -vs- Yone Genjin.
Terrry Boy -vs- Aja Gojahe.
Great Sasuke/El Gran Hamada -vs- Shiryu/Sato.
Jinsei Shinzaki/Taka Michinoku -vs- Super Dolphin/Gran Naniwa.

Champ Forum Michinoku Puroresu 2/7/95
(Taped 1-22 Tokyo w/PWF-Gumi)
Wellington Wilkins Jr./Don Arakawa -vs- Yone Genjin/Tsubo Genjin.
Takeshi Ono -vs- Minoru Tanaka.
Shinjiro Otani -vs- Shoichi Funaki.
Yuki Ishikawa/Daisuke Ikeda -vs- Hanzo Nakajima/Naohiro Hoshikawa.
Yoshiaki Fujiwara/Great Sasuke -vs- El Samurai/Taka Michinoku.

Champ Forum Michinoku Puroresu 3/16/95
Yahaba, Iwate Hand-Held
Buffalo Chohe -vs- Shiryu.
Leopard Negro -vs- Akihihiro Yonekawa.
Taka Michinoku -vs- Terry Boy.
Battle Royale.
Super Delphin/Rocky Santana/Mongolian Yuga -vs- Kendo/Blackman/El Sagrado.

Champ Forum Michinoku Puroresu 4/15/95
(taped 3/25 Sendai)
Great Sasuke -vs- Leon Guerrero.
Taka Michinoku -vs- Minoru Tanaka.
Great Sasuke/Sato/Shiryu -vs- Super Delfin/TAKA Michinoku/Gran Naniwa.

Champ Forum Michinoku Puroresu 6/3/95
(Taped 5-14 Koriyama)
Kendo -vs- Talisman Jr.
Great Sasuke/Haohiro Hoshikawa -vs- Taka Michinoku/Gran Naniwa.

Champ Forum Michinoku Puroresu 6/10/95
(Taped 5-14 Koriyama)
Shiryu/Terry Boy -vs- Masato Yakushiji/Hideki Yamada.
Wellington Wilkins Jr. -vs- Yone Genjin.
Super Dolphin -vs- Triton.     For Vacant UWF Super Welterweight Title

Champ Forum Michinoku Puroresu 6/24/95
(Taped 6-17 Fukushima)
Talisman Jr. -vs- Masato Yakushiji.
Shiryu/Terry Boy -vs- Gran Naniwa/Yone Genjin.
Doc Dean -vs- Hanzo Nakajima.     British Jr. Title

Champ Forum Michinoku Puroresu 7/1/95
(Taped 6-17 Fukushima)
Shoichi Funaki -vs- Naohiro Hoshikawa.
Super Dolphin -vs- Taka Michinoku     UWF Super Welterweight Title

CHAMP FORUM Michinoku Puroresu  9/9/95
(Taped 7-27 Yahaba)
King's Cross -vs- Super Dolphin.
Great Sasuke -vs- Gran Naniwa.

Champ Forum Michinoku Puroresu 9-16-95
Taped 8/12 Yamagata
Dos Caras vs Gran Sheik
Great Sasuke vs Super Delphin

Champ Forum Michinoku Puroresu 9-23-95
Taped 8/13 Shiakawa
Super Delphin vs Gran Naniwa
Dos Caras/Bandit/Hanzo Nakajima vs Shiryu/Terry Boy/Sultan Gargola
Great Sasuke vs The Convict

Champ Forum Michinoku Puroresu 9-30-95
(taped 8/25 Aomori)
Gran Naniwa vs Sultan Gargola (MASK Tourney Match)
Dos Caras vs Great Sasuke (MASK Tourney Final)

Champ Forum Michinoku Puroresu 11-11-95
(taped 9/25 Akita)
Tiger Mask/Kato Kung Lee vs Super Delphin/Taka Michinoku
Great Sasuke vs Steve Jay (British Jr. Heavyweight Title)

Michinoku Pro 12-10-95
(taped 11/23 Iwate)
Wellington Wilkins Jr. vs Yone Genjin
Taka Nichinoku vs Tiger Mask
Great Sasuke/Karo Kung Lee vs Super Delphin/Gran Naniwa (Tag Tournament Final)

Michinoku Puroresu 12-16-95
Taped 10/21 Ichinoseki
Tiger Mask vs Taka Michinoku
Super Delphin vs La Pantera (UWF Super Welterweight Title)
Great Sasuke/Kato Kung Lee vs Super Delphin/Gran Naniwa (Tag Tournament Final Taped 11/23 Iwate)

Go Back to MICHINOKU PURORESU Page