K & D's Matchlists

MICHINOKU PURORESU COMMERCIAL RELEASES 1994

Michinoku Pro Ikaga Desyoo (How About It?) Commercial Tape 3/17/93-9/15/94
3/17/93 Iwate
Blackman & El Sagrado vs. Super Delfin & Rocky Santana
The Great Sasuke & Kendo vs. El Signo & El Rudo
12/10/93 Iwate
Jinsei Shinzaki & Damien vs. Predator & Yone Genjin
12/11/93
Terry Boy vs. Sabu
Gran Naniwa vs. Damien
2/4/94 Tokyo Korakuen Hall
TAKA vs. Yone Genjin.
3/4/94 Osaka Rinkai Sports Center
TAKA vs. Monkey Magic
Sasuke & Terry Boy & Shiryu vs. Shinzaki & Naniwa & Genjin.
4/29/94 Tokyo Ota-ku Taiikukan
Wellington Wilkins Jr. vs. Yone.
SATO & Shiryu & Kendo vs. Delfin & Naniwa & Rams
7/30/94 Iwate
TAKA vs. Jado
Sasuke & Ultimo vs. Shinzaki & Gedo
9/15/94 Fukushima Taiikukan
Terry Boy vs. Shinzaki.
Sasuke vs. Otani.

Michinoku Pro Sato vs. Delfin no Kiseki
9/28/93:
Sato vs. Super Delfin
12/10/93 Iwate
Mascara Contra Mascara: Sato vs. Delfin. Sato loses mask
1/14/94 Sapporo:
Sato & The Great Sasuke & TAKA Michinoku vs. Delfin & Jinsei Shinzaki & Gran Naniwa. Highlights.
2/4/94 Tokyo Korakuen Hall:
Sato & Sasuke & Shiryu vs. Delfin & Shinzaki & Naniwa
3/4/94 Osaka Rinkai Sports Center
Mascara Contra Cabejira: Sato vs. Delfin. Sato loses hair.

Go Back to MICHINOKU PURORESU Page