K & D's Matchlists

MICHINOKU PRO CHAMP FORUM ON GAORA SPORT NETWORK 1997

Mich Pro Champ Forum 1/18/97
(Taped 12/17 Kumamoto)
Shiryu vs Kendo (Central American Middleweight Title)
(taped 12/19 Tokushima)
Dick Togo/Mens Teoh/Shiryu vs Gran Naniwa/Anami/Naohiro Hoshikawa
Jinsei Shinzaki vs Taka Michinoku

Mich Pro Champ Forum 1/25/97
(taped 12/20 Nagoya)
Jinsei Shinzaki vs El Vampiro
Great Sasuke/El Gran Hamada/Gran Naniwa/Masato Yakushiji vs Dick Togo/Shiryu/Mens Teoh/Shoichi Funaki
Taka Michinoku vs Super Delphin (IND Jr. Title)

Mich Pro Champ Forum 4/12/97
(taped 3/16 Yahaba)
El Vampiro/La Pantera vs Perro Ruso/Sutukura
Jinsei Shinzaki vs Shiryu
Dick Togo/Mens Teoh/Taka Michinoku/Shoichi Funaki/Masayoshi Motegi vs Great Sasuke/Super Delphin/Gran Naniwa/El Gran Hamada/Masato Yakushiji

Mich Pro Champ Forum 5/10/97
(taped 5/3 Koden)
Solar I/Akihito Ichihara vs Masato Yakushiiji/Yone Gnejin
Jinsei Shinzaki vs Bobby Blaze
Hayabusa/Tiger Mask/Gran Naniwa vs Taka Michinoku/Super Boy/Shoichi Funaki

Go Back to MICHINOKU Page