K & D's Matchlists

NOAH COMMERCIAL RELEASES 2000

Pro Wrestling NOAH Departure Vol. 1
Commercial Tape 8/5/00 Tokyo DIFFER ARIAKE [2:30 - JAPAN#1779]
Takeshi Morishima vs. Makoto Hashi
Haruka Eigen/Jun Izumida/Tusyoshi Kikuchi vs. Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Takeshi Rikioh
Kentaro Shiiga/Naomichi Marufuji vs. Masao Inoue/Yoshinobu Kanemaru
Yoshinori Ogawa/Daisuke Ikeda/Masahito Kakihara vs. Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori/Satoru Asako
Kenta Kobashi/Jun Akiyama vs. Mitsuharu Misawa/Akira Taue (2/3 Falls)

Pro Wrestling NOAH Departure Vol. 2
Commercial Tape 8/6/00 Tokyo DIFFER ARIAKE [2:30 - JAPAN#1780]

Satoru Asako vs. Kenta Kobayashi
Rusher Kimura/Mitsuo Momota/Makoto hashi vs. Haruka Eigen/Tsuyoshi Kikuchi/Yoshinobu Kanemaru
Masao Inoue/Takeshi Morishima vs. Naomichi Marufuji/Takeshi Rikioh
Akira Taue/Jun Izumida vs. Yoshihiro Takayama/Takao Ohmori
Mitsuharu Misawa/Yoshinari Ogawa vs. Daisuke Ikeda/Kentaro Shiga **1/2
Jun Akiyama vs. Kenta Kobashi ***3/4


Go Back to NOAH Page