K & D's Matchlists

NOAH ON SAMURAI TV 2001

Pro-Wrestling NOAH NOAH's ark 1/13/01 First Navigation of 21st. Century
taped 1/6 Tokyo Differ Ariake
Rusher Kimura/Mitsuo Momota vs. Haruka Eigen/Satoru Asako
Kenta Kobashi/Kenta Kobayashi vs. Tsuyoshi Kikuchi/Takeshi Rikio
Takao Omori/Yoshihiro Takayama vs. Vader/Scorpio

Pro-Wrestling NOAH NOAH's ark 1/20/01 First Navigation of 21st. Century
taped 1/6 Tokyo Differ Ariake
Tamon Honda vs. Takashi Segiura
Akira Taue/Jun Izumida vs. Masao Inoue/Makoto Hashi
Jun Akiyama/Yoshinobu Kanemaru vs. Kentaro Shiga/Takeshi Morishima
Mitsuharu Misawa/Naomichi Marufuji vs. Yoshinari Ogawa/Daisuke Ikeda

Pro-Wrestling NOAH NOAH's ark 1/27/01 First Navigation of 21st. Century
taped 1/18 Tokyo Korakuen Hall
Daisuke Ikeda vs. Tsuyoshi Kikuchi

Yoshinari Ogawa vs. Takeshi Rikio
Mitsuharu Misawa/Naomichi Marufuji vs. Kenta Kobashi/Akira Taue

Pro-Wrestling NOAH NOAH's ark 2/3/01 First Navigation of 21st. Century
taped 1/18 Tokyo Korakuen Hall
Yoshinobu Kanemaru vs. Satoru Asako

Kentaro Shiga vs. Masashi Aoyagi
Tamon Honda/Takashi Seguira vs. Takao Omori/Yoshihiro Takayama

Go Back to NOAH Page