K & D's Matchlists

ONITA PRO ON SAMURAI TV 1999

Battle Station Atsushi Onita Pro Wrestling
8/4/99 FMW 10 Shunen Kinen  Kogyo Indies Fukkatsu Sengen  6/27/99 Tokyo Korakuen Hall
Survival 3 Way Fuckin' Dance: Survival Tobita vs. Rey Pandita vs. Pinch Hitter Joe 5:57
Masanobu Kurisu vs. Kengo Takai DUD
FMW Joshi All Star Match: Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol & Combat Toyoda vs. RIE & Tsuppari Mack & Killer Iwame & Emi Koizumi 6:00
FMW 10nen (10 year) History Yume (Dream) no 6 Man Tag Match: Atsushi Onita & Nise Onita & Sambo Asako vs. Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda & Shooter Ichidai (#1) DUD
(falls count) Anywhere Street Fight Tag Match: Sanshiro Takagi/Exciting Yoshida vs. Masao Orihara/Shooter 3/4*
No Rope Yuushitessen (barbed wire) Street Fight Tornado Double Hell 8 Man Tag Match FOREVER FMW MEMORIAL MATCH: Atsushi Onita & Shigeo Okamura & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa vs. Genichiru Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono 1/2*

Battle Station Atsushi Onita Pro Wrestling 9/16/99
taped 8/22 Tokyo Ariake Rainbow Town Prism Square Space
FMW World Opening Match: "Shintatori (?)" Karasu & "Sekaisaichi (?) no Tori" Warubuta vs. Rey Pandita & ? Satan. 1/2*
Shark Tsuchiya & Crusher Maedomari & Miss Mongol vs. RIE & Tsuppari Mack & Killer Iwame. 4:20
Asian Cougar & Kurokage vs. Kyohei Mikami & Takashi Sasaki. ***
Katsuji Ueda vs. Nise (fake) Onita. Highlights.
Super Delfin & Naohiro Hoshikawa vs. Black Buffalo & Police Man. **3/4
No Rope Yuushitessen (barbed wire) Skapegoat Hell Barricade Mat Street Fight Tornado 8 Man Tag Death Match: Atsushi Onita & Sanshiro Takagi & Sambo Asako & Mitsunobu Kikuzawa vs. Genichiru Tenryu & Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi & Hiroshi Ono. 8:50

Battle Station Atsushi Onita Pro Wrestling 10/10/99
taped 9/29 Tokyo Korakuen Hall
Burial of Great Nita
Rey Pandita vs. ? Satan
Yoshihiro Sasaki & "Shintatori (?)" Karasu vs. aisaku & Yusaku
RIE & Miss Mongol vs. Misae Genki & Yoshiko Tamura
Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida vs. Shigeo Kato & Shooter #2
Atsushi Onita & Masashi Aoyagi & Katsuji Ueda vs. Sambo Asako & THe Shooter #1 & Nise Onita
Highlights of no rope barbed wire matches between Onita's team and Pogo's team from 9/18/99 & 9/19/99
(Falls Count) Anywhere Street Fight 10 Man Tag Death Match: Atsushi Onita & Shigeo Okumura & Nobutaka Araya & Mitsunobu Kikuzawa & Sambo Asako vs. Mr. Pogo & Dr. Luther & Dr. Hannibal
& Shoji Nakamaki & Ichiro Yaguchi.

Battle Station Atsushi Onita Pro-Wrestling 12/1/99
taped 11/12 Tokyo Korakuen Hall
Asian Cougar & Yuki Nishino vs. Takashi Sasaki & FM Taro. 4:16
Chain Death Match: Nise Onita vs. Mr. Pogo. 4:00
Katsuji Ueda vs. Masashi Aoyagi
DDT vs. WAR Ace Taiketsu: Sanshiro Takagi & Exciting Yoshida vs. Nobutaka Araya & Mitsunobu Kikuzawa. 4:04
13 Man Battle Royal
No Rope Yuushitessen Lumberjack Street Fight Tornado Handicap Tag Death Match: Genichiru Tenryu & Atsushi Onita vs. Ichiro Yaguchi & Dr. Luther & Dr. Steel

Go Back to Onita Pro Page