K & D's Matchlists

OSAKA PURORESU LOCAL TV

Osaka Pro Local Tv 1/23/00
taped 1/4 Osaka Namihaya Dome Sub Arena
Kuishinbou Kamen vs. Ebissan. **3/4
The Goddess Chikako Shiratori vs. Dynamite Kansai. 2:45
Ultra Ace & Ultra Monkey vs. Gokuaku Kaiju Z Mandra & Gokuaku Kaiju King Mantra. *1/2
Tsubasa & Yoshihito Sugamoto & Super Demekin vs. Black Buffalo & Daio QUALLT & Police Me~n. 6:51
3 minutes 5 rounds: Naohiro Hoshikawa vs. Takehiro Murayama.
Osaka Puroresu Shodai Oza Ketteisen: Super Delfin vs. Dick Togo. ****

Osaka Pro Local TV 4/23/00
King Mandra vs Police Man
Kuishinbo Kamen/Ebessan vs Ultra Ace/Monkey Magic
Yoshito Sugamoto vs Shinzaku Wada
Takehiro Murahama vs Naohiro Hoshikawa
Super Delphin/Super Demekin/Tsubasa  vs Dick Togo/Black Buffalo/Daioh Qualtt

Osaka Pro Local TV 7/20/00
(taped 6/18 Osaka)
Masaato Yakushiji vs Police Man
Shusaku Wada vs Takashi Tachibana
Ebbessan/Mandora vs Kuishinbo Kamen/Monkey Magic
Dick Togo/Black Buffalo/Daioh Qualtt  vs Naohiro Hoshikawa/Super Demekin/Yoshito Sugamoto
Takehiro Murahama vs Naohiro Hoshikawa
Super Delphin vs Takehiro Murahama (OPW Welterweight Title)
Takehiro Murahama vs Super Delphin (OPW Welterweight Title)

Osaka Puroresu Local Tv 11/3/00
Taped 10/15 Osaka [1:15 - OSAKAPRO#19]
King of Osaka Puroresu Tournament Review (9/16 - 10/8)
10/15 Osaka
King of Osaka Puroresu FINAL: Naohiro Hoshikawa vs. Super Delfin

Go Back to OSAKA PRO Page