K & D's Matchlists

BATTLE STATION OSAKA PURORESU on FIGHTING SAMURAI TV 2000

Battle Station Osaka Puroresu 2/2/00
taped 1/4 Osaka Namihaya Dome Sub Arena
Kuishinbou Kamen vs. Ebissan. **3/4
The Goddess Chikako Shiratori vs. Dynamite Kansai. 2:45
Ultra Ace & Ultra Monkey vs. Gokuaku Kaiju Z Mandra & Gokuaku Kaiju King Mantra. *1/2
Tsubasa & Yoshihito Sugamoto & Super Demekin vs. Black Buffalo & Daio QUALLT & Police Me~n. 6:51
3 minutes 5 rounds Shootboxing : Naohiro Hoshikawa vs. Takehiro Murayama.
Osaka Puroresu Shodai Oza Ketteisen: Super Delfin vs. Dick Togo. ****

Battle Station Osaka Puroresu 3/29/00 Survival Road Series 2
taped 3/18 Osaka Umeda AM Hall
Police Man vs Kuishinbo Kamen
King Mandra/Ebbessan vs Super Demekin/Monkey Magic
Takehiro Murahama vs Shinzaku Wada
Naohiro Hoshikawa vs Yoshito Sugamoto
Super Delphin/Tsubasa/Masato Yakushiji vs Dick Togo/Black Buffalo/Daioh Qualtt

Battle Station Osaka Puroresu 5/24/00
taped 5/7 Tokyo Ota-ku Taiikukan
Shinzabu Wada vs Takashi Tachibana
Fake Great Nita vs Atsushi Inunita
Takako Inoue vs Chikako Shiratori
Police Man/King Mandora/Zeta Mandora vs Yoshito Sugamoto/Monkey Magic/Dream Casko
Kuishinbo Kamen vs Ebbessan
Dick Togo/Black Buffalo/Daioh Qualtt vs Naohiro Hoshikawa/Masato Yakushiji/Super Demekin
Super Delphin vs Takehiro Murahama (OPW Super Welterweight Title)

Battle Station Osaka Pro on Samurai TV 6/4/00
5/28 Osaka Umeda HEAT BEAT
Shusuke Wada vs Takashi Tachibana *3/4
King Mandora vs Super Demekin **
CMLL Japan Sekai Joshi Senshuken: Chikako Shiratori vs Pasadejya Roca **1/2
Monkey Magic vs Ebbessan vs Kuishinbo Kamen (3-Way Dance) *3/4
Chikako Shiratori Sings
Super Delphin/Hoshikawa/Yakushiji/Sugamoto vs Dick Togo/Black Buffalo/Daioh Qualtt/Policeme~n (Elimination Ladder Match) **3/4

Battle Station Osaka Puroresu on Samurai Tv 8/13/00
8/13 Osaka Umeda AM Hall
Policeman vs. ?
Masato Yakushiji vs. Super Demekin
Ebessan/Monster King Mandora/Yuki Miyazaki vs. Kuisinbo Kamen/Monkey Magic/Chikako Shiratori
Dick Togo/Black Buffalo/Daio QUALLT vs. Super Delfin/Tsubasa/Naohio Sugamoto
Naohiro Hoshikawa vs. Takehiro Murahama
 

Battle Station Osaka Puroresu 9/6/00 Summer Adventure Series 2000 Dai-9-sen
taped 8/13 Osaka Umeda AM Hall
Police Man vs. ?
Masato Yakushiji vs. Super Demekin
8/6 Osaka
Kuishinbo Kamen/Ebbesan/King Mandora vs. Masato Yakushiji/Monkey Magic/Tsubasa
8/13 Osaka
Dick Togo/DAIOH Quallt/Black Buffalo vs .Super Delfin/Tsubasa/Yoshito Sugamoto
Naohiro Hoshikawa vs. Takehiro Murahama

Battle Station Osaka Puroresu on Samurai Tv 11/6/00
Takashi Tachibana vs. Shusaku Wada
Yoshito Sugamoto vs. Policeman
 Kuishinbo Kamen, Monkey Magic, and Chikako Shiratori vs. Ebessan, Kaiji Z-Mandora, and Yuki Miyazaki
Super Delfin vs. Takehiro Murahama
Tsubasa, Masato Yakushiji, and Naohiro Hoshikawa vs. Black Buffalo, Daioh Qualtt, and Dick Togo

Battle Station Osaka Puroresu on Samurai Tv 11/29/00
Taped 11/6 Tokyo [2:00 - OSAKAPRO#20]
Takashi Tachibana vs. Shusaku Wada
Yoshito Sugamoto vs. Policeme~n
Kuishinbo Kamen/Monkey Magic/Chikako Shiratori vs. Ebbessan/Zeta Mandora/Yuki Miyazaki
Super Delfin vs. Takehiro Murahama
Naohiro Hoshikawa/Masato Yakushiji/Tsubasa vs. Dick Togo/Black Buffalo/DAIOH Quallt

Go Back to OSAKA PRO Page