K & D's Matchlists

BATTLE STATION OSAKA PURORESU ON FIGHTING SAMURAI TV 1999

Battle Station Osaka Puroresu 8/25/99 Adventure Series
taped 7/24 Osaka Komyo AM Hall
Highlights of previous Osaka Puroresu shows

Super Demekin vs. Kaiju (monster) Tortoise.
Ebessan vs. Monkey Magic. *1/2

Alcanheru vs. Kuishinbou Kamen (mask). *1/2
Naohiro Hoshikawa & Yoshihito Sugamoto vs. Tsubasa & Oriental. **1/4
Super Delfin & Masato Yakushiji & Masaru Seno vs. Dick Togo & Black Buffalo & Policeman. ***1/2

Go Back to OSAKA PRO Page