K & D's Matchlists

PANCRASE COMMERCIAL RELEASES 2000

Pancrase 2000 TRANS TOUR DVD
4/30/00 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan
Kosei Kubota vs. Massive Ichi
Takaku Fuke vs. Daisuke Watanabe
Hikaru Sato vs. Michael Sa Jin Kwok
Minoru Suzuki vs. Sean Daugherty
Osami Shibuya vs. Hiroshi Ota
Jason Delucia vs. Bob Stines
Kiuma Kunioku vs. Shone Carter.
KING OF PANCRASE Title Match: Semmy Schilt vs. Yoshiki Takahashi.

Go Back to PANCRASE Page