K & D's Matchlists

PRO WRESTLING CRUSADERS

Pro Wrestling Crusaders "Legend of the Stray Dog" 2/16/95
Green Fire Okamura vs. Blue Fire Kikuzo
Sanshiro Takagi vs. Trouble Shooter Kotsu
Trouble Shooter Kotsu vs. Blue Fire Kikuzo
Shunji Takano vs. Shogun KY Wakamatsu/Uchu Power X/Uchu Power XX/Green
Fire Okamura/Trouble Shooter Kotsu/Sanshiro Takagi/Blue Fire Kikuzo

Pro Wrestling Crusaders 5/9/96
Commercial Tape Tokyo Korauken Hall
Watanabe vs. Sanshiro Takagi
Raio vs. Judas
Nozawa vs. Nagasi
Super Rider vs. Universal Power X
Hijo Del Santo/Shara vs. Blue PAnther/Fuerza Guerrera
Hiroshi Shimada vs. Shogun K.Y Wakamatsu
Batman (Sasuke)/Shunji Takano vs. Gran Naniwa/Gebura

Go Back to PURORESU Page