K & D's Matchlists

SPWF

SPWF 4/19/98
Takashi Sasaki vs. Shimoda
Chiaru Oono vs. Tanabe
Masked Kendo vs. Phantom Funakoshi
Ichiro Yaguchi/Exciting Yoshida vs. Teranishi/Takahashi

Go Back to PURORESU Page