K & D's Matchlists

TORYUMON ON GAORA SPORTS NETWORK 1999

Toryumon 2/3/99 KING OF DRAGON
Introduction of all the Toryumon wrestlers
1/31/99 Tokyo Korakuen Hall
Genki Horiguchi vs. Yasushi Kanda
Susumu Mochizuki vs. Kenichiro Arai
Stoker Ichikawa vs. Yoshikazu Taru
2/3/99 Kobe Sambo Hall
Yoshikazu Taru & Masaaki Mochizuki (Buko Dojo) vs. Takashi Okamura & Geiichi Kareno (Budo Dojo team)
6 Man Elimination Match: Shiima Nobunaga & Sumo Fuji & Judo Suwa vs. Magnum TOKYO & Dragon Kid & SAITO

Toryumon 2/17/99 KING OF DRAGON
2/6/99 Nagoya
NWA Sekai Welterkyu Oiza Ketteisen: Dragon Kid vs. Dr. Cerebro
NWA Sekai Welterkyu Oiza Ketteisen: Dragon Kid vs. Dr. Cerebro
2/7/99 Yokohama Bunka Taiikukan
NWA Sekai Welterkyu Senshuken Shiai: Dragon Kid vs. Judo Suwa
2/5 Osaka Furitsu Taiikukaikan 2
IRWG Intercontinental Welterkyu Senshuken Shiai: Shiima Nobunaga vs. Magnum TOKYO
2/7/99 Yokohama Bunka Taiikukan
NWA Sekai Welterkyu Tournament *first three matches are edited down to 2-3 minutes
Magnum TOKYO vs. Sumo Fuji
The Great Sasuke (Michinoku Pro) vs. Gran Naniwa (Michinoku Pro)
Shiima Nobunaga vs. Sasuke The Great (Michinoku Pro)
Final: Magnum TOKYO vs. The Great Sasuke

Toryumon TV 5/14/99

4/22 Tokyo Korauken Hall
Yoshiyuki Saito vs Genki Horiguchi
Shiima Nobunaga/Sumo Fuji/Judo Sawa vs Magnum Tokyo/Dragon Kid/Kennichiro Arai

4/25 Kawasaki - aft
Kennichiro Arai vs Sumo Fuji

4/25 Kawasaki - Ev
Tsubo Genjin vs Stalker Ichikawa
Shiima Nobunaga/Sumo Fuji/Yoshikazu Taru vs Yoshiyuki Saito/Genki Horiguchi/Susumu Mochizuki
Dragon Kid vs Judo Suwa (NWA Welterweight Title)

Toryumon 6/1/99 DRAGON FEVER
4/22/99 Tokyo Korakuen Hall
SAITO vs. Genki Horiguchi
Magnum TOKYO & Dragon Kid & Kenichiro Arai vs. Shimu Nobunaga & Judo Suwa & Sumo Fuji
4/25/99 Club Citta Kawasaki
Kenichiro Arai vs. Sumo Fuji
Stoker Ichikawa vs. Tsubo Genjin
SAITO & Genki Horiguchi & Susumu Mochizuki vs. Shimu Nobunaga & Judo Suwa & Sumo Fuji
NWA Sekai Welterkyu Senshuken Shiai: Dragon Kid vs. Judo Suwa.

Toryumon TV 7-30-99 Dragon Caravan Part 1

Genki Horiguchi vs Yasushi Kanda
Stoker Ichikawa vs Yoshikazu Taru
Magnum TOKYO & Saito & Kennichiro Arai vs Shiima Nobunaga & Sumo Fuji & Yoshikazu Taru
TAKA Michionku vs Chociball Kobe
Shiima Bobunaga & Yoshikazu Taru & Sumo Fuji & Sasuke The Great vs Great Sasuke & Magnum TOKYO & Tiger Mask & Kennichiro Arai

Toryumon TV 9-3-99 Dragon Caravan Part 2

Gran Hamada & Yasushi Kanda vs Gran Naniwa & Masaaki Mochizuki
Genki Horiguchi vs Yasushi Kanda
Chocoball Kobe vs Saito
Makoto vs Susumu Mochizuki
Shiima Nobunaga & Toshikazu Taru & Sumo Fuji vs TAKA Michinoku & Magnum Tokyo & Kennichiro Arai

Toryumon TV 9-24-99 Dragon Harvest Festival

Genki Horiguchi vs Susumu Mochizuki
Chocoball Kobe vs Masaaki Mochizuki
Kennichiro Arai vs Yasushi Kanda
Shiima Nobunaga & Judo Suwa & Sumo Fuji vs Saito & Makoto & Stoker Ichikawa
Magnum TOKYO vs Yoshikazu Taru

Toryumon TV 11/27/99

Yasushi Kanda/Sussumu Mochizuki vs Yoshikazu Taru/Makoto (11/16 Kobe)
Shiima Nobunaga/Sumo Fuji/Yoshikazu Taru vs Magnum Tokyo/Saito/Masaaki Mochizuki (11/19)
Yoshikazu Taru vs Stalker Ichikawa (11/19)
Magnum Tokyo/Kennichiro Arai/Masaaki Mochizuki vs Shiima Nobunaga/Sumo Fuji/Judo Suwa (11/17)
Judo Sawa vs Kennichiro Arai (NWA Welterweight Title, 11/19)

Go Back to TORYUMON Page