K & D's Matchlists

WAR COMMERCIAL RELEASES 2000

WAR 8 Years Later (8Th Anniversary) Commercial Tape
7/13/00 Tokyo Korauken Hall
Osamu Tachihikari vs. ?
Yoshikazu Taru vs. Stalker Ichikawa
Shoji Nakamaki vs. ?
Shinobu Kandori/Keiko Aono vs. Harley Saito/Noriyo Tateno
Maasaki Mochizuki vs. Tomohiro Ishii
CIMA/Sumo Fuji/Judo Suwa vs. Dragon Kid/Genki Horiguchi/Yoshiyuki Saito
Tatsumi Kitahara vs. Nobutaka Araya
Tenryu vs. Hayabusa

Go Back to WAR Page